แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
216
เดือนที่แล้ว
1,455
ปีนี้
9,365
ปีที่แล้ว
52,258
ทั้งหมด
123,476
ไอพี ของคุณ
3.233.229.90

ภารกิจส่วนราชการต่างๆ ของ ทต.พันนา

 

ภารกิจส่วนราชการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลพันนา


1. สำนักปลัดเทศบาล


- งานธุรการ
- งานบริหารทั่วไป
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนโยบายและแผน
- งานกิจการสภา
- งานนิติการ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

2. กองคลัง


- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
     - การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
     - การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     - การจัดเก็บภาษีป้าย
     - งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     - งานทะเบียนพาณิชย์
- งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

3. กองช่าง


- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- การขออนุญาตใช้น้ำประปา
- งานจัดสถานที่และบริการไฟฟ้าสาธารณะ
      - การขออนุญาตก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร
      - รับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ
- งานผังเมือง

 

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


- งานธุรการ
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค
- งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

 

5. กองการศึกษา


- งานธุรการ
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานกิจการเด็กและเยาวชน

 

6. กองสวัสดิการสังคม


- งานธุรการ
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์
      - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ
      - การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
      - แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
      - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
      - แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพความพิการ
      - คำร้องทั่วไป
- งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี