แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
49
เมื่อวานนี้
52
เดือนนี้
1,667
เดือนที่แล้ว
1,557
ปีนี้
3,224
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
137,202
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220

ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 256022 พ.ย. 2562
2ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254222 พ.ย. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 22 พ.ย. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255922 พ.ย. 2562
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้อง22 พ.ย. 2562
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254722 พ.ย. 2562
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อมบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่2 พ.ศ. 255422 พ.ย. 2562
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 22 พ.ย. 2562
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่222 พ.ย. 2562
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254822 พ.ย. 2562
11พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 22 พ.ย. 2562
12พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.253922 พ.ย. 2562
13พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ22 พ.ย. 2562
14พรบ.กำหนดแผนและกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น22 พ.ย. 2562
15พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภา22 พ.ย. 2562
16พรก.ว่าด้้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจ22 พ.ย. 2562
17พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.254217 ส.ค. 2562
18พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาจข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.250017 ส.ค. 2562
19พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249617 ส.ค. 2562
20พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.254217 ส.ค. 2562

12  >> >|