แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

facebook

eit

iit

linkeit

linkiit

backoffice

อาเซียน

ศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการเว็บไซต์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/11/2562
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
59
เดือนนี้
1,118
เดือนที่แล้ว
1,960
ปีนี้
6,423
ปีที่แล้ว
19,867
ทั้งหมด
140,401
ไอพี ของคุณ
3.230.173.249

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพันนา26 มิ.ย. 2563
2การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ26 มิ.ย. 2563
3การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน26 มิ.ย. 2563
4การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ26 มิ.ย. 2563
5การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ26 มิ.ย. 2563
6การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง26 มิ.ย. 2563
7การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบี26 มิ.ย. 2563
8การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)26 มิ.ย. 2563
9การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)26 มิ.ย. 2563
10การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์26 มิ.ย. 2563
11การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย26 มิ.ย. 2563
12การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน26 มิ.ย. 2563
13แจ้งถมดิน26 มิ.ย. 2563
14การแจ้งขุดที่ดิน 226 มิ.ย. 2563
15การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่126 มิ.ย. 2563
16การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 26 มิ.ย. 2563
17คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ26 มิ.ย. 2563
18คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์26 มิ.ย. 2563

1