เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
insert_drive_file รายงานผลการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนของเทศบาลตำบลพันนา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148
insert_drive_file การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file แจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142
insert_drive_file การแจ้งขุดที่ดิน 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file คู่มือการปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลพันนา