เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
view_list โครงสร้างหน่วยงาน
insert_drive_file โครงสร้างหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview134

account_box คณะผู้บริหาร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0629956721
ID LINE : 0629956721
นายสิริกร เนื่องจากจันทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
ID LINE : 0822057792
นายภูมิพงษ์ พันธะสา
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : -
ID LINE : -
นายสมอน สาระบุตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : -
ID LINE : -
นายสวัสดิ์ อินทวงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0837521574
ID LINE : 0837521574
account_box ฝ่ายนิติบัญญัติ
นายอภิบาล ดวงใจ
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเย็น พิมภาวะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายไกรทอง นามกาสา
เลขานุการสภา
นายอภิบาล ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสวัสดิ์ ดวงใจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายธีระพงศ์ ปาละสิทธิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายศุภชัย กาละรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุพจน์ จันทองไสย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายมงคลชัย มันตาพันธุ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญเย็น พิมภาวะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสง่า สุดแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายทองใส สุมาลัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายวิลัย จะดันพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธีระวัฒน์ สาระบุตร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสนอง สินอยู่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0822057792
E-mail: Kai_tong66@hotmail.com ID LINE : 0822057792
นายชัยยา ไชยรบ
รองปลัดเทศบาลตำบลพันนา

โทรศัพท์ : 0611297985
ID LINE : 0611297985
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

โทรศัพท์: 0812641312
E-mail:jaiya28082510@gmail.com
ID LINE : 0812641312
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์: 0903423901
ID LINE : 0903423901
นายจำนงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์ : 0885776933 3
ID LINE : 0885776933
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
ID LINE : 0866424664
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0628105520
ID LINE : Janyapa2520
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์ : 0813204789
ID LINE : 0813204789
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 0870037735
ID LINE : 0870037735
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
ID LINE : 0899429280
account_box สำนักปลัด
นางสาวกรวรรณ พรหมศิริ
หัวหน้าสำนักเทศบาล

โทรศัพท์ : 081-264-1312
นางสาวนิภา เสนงาม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

โทรศัพท์ : 087-003-7735
นางสาวจุฬาลักษณ์ วงศ์ประทุม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0898434423
ว่าที่ ร.ต.ต.เพ็ญประภา พลสักขวา
นิติการชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0819644491
นางวิมลรัตน์ พลเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0854621711
สิบเอกธนากร เพชรวิชัย
เจ้าพนักงานป้องและบรรเทาสาธารณภัย

โทรศัพท์ : 061109009
นายชูชาติ ใจซื่อ
พนักงานขับรถยนต์
นายสักรินทร์ มาตขาว
พนักงานขับรถ
นายสายฝน นามวงค์
ผช.จพ.ป้องกัน
นางสาวนริศรา หอมจิตร
คนงานทั่วไป
นายสุรศักดิ์ เริ่มรักษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายวีระยุทธ ดวงใจ
พนักงานดับเพลิง
นายธีระเดช จำปาอ่อน
พนักงานดับเพลิง
นายสุพล คำสอน
พนักงานดับเพลิง
นายกรวิทย์ ชนะมาร
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอรนภา อ่อนแก้ว
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
นางสาวนันทกานต์ ประทาพันธ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล
account_box กองคลัง
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 0898612500
นางธนาพร สุขเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอภินัน เหลือหลาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภชัย โคตรปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสิรินาฎ ศรีสร้อย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตรานุช พิลา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรากร รักษาแสง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายจํานงค์ เมรี
ผู้อำนวยการกองช่าง

โทรศัพท์: 0885776933
นางสาวณัฐณิสา เริ่มรักษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
นายวิพัฒน์ คุณแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมบัติ ไชยเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางสาวภัทราวดี ศิริบูรณ์
จ้างเหมาปฏิบัติงานธุรการ
account_box กองการศึกษา
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0621805520
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2
นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1
นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1
นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1
นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1
นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1
นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็ก
นายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางสาวนงนุช วงศ์สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0866424664
นายธนภัทร ทิพชาติ
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

โทรศัพท์ : 0899429280
นางสาวศุภรัตน์ แก้วกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0821145233
account_box กองส่งเสริมการเกษตร
นายสิงห์เดี่ยว แก้วคำศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

โทรศัพท์: 0813204789
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
นางสาวชไมพร สินอยู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายศิริศักดิ์ พงศ์สิทธิศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์ : 0885721158
นายวิชัย โสภิรักษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายนัทธพงศ์ จันทอง
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายทรงศักดิ์ ไชยบุตร
พนักงานขับรถกู้ชีพ
นายชลิตร ต้นเตย
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายฤทธิรงค์ สารบุตร
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายพนมไพร ทองขาว
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย
นายยศพล คนเที่ยง
พนักงานกู้ชีพกู้ภัย


× เทศบาลตำบลพันนา