เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลพันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา : 042-729392
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 042-729500
งานกู้ชีพกู้ภัย : 042-707822 081-3817988

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
check_circle สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
info_outline วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพันนนา
ดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย เร่งแก้ไขสาธารณูปโภคและปัญหาสิ่งแวดล้อม พันธกิจ 1) ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต 2) เสริมสร้างเครือข่ายและองค์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 3) จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 4) วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 5) การจัดการขยะแบบยั่งยืน บำรุงรักษาบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด ความสมดุล 6) ส่งเสริมศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 7) พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม 8) พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

visibility สัญลักษณ์/ความหมายตราสัญลักษณ์
สัญลักษณ์


สัญลักษณ์/ความหมายตราสัญลักษณ์
เป็นรูปปราสาทขอม รวงข้าว และรูปการจับมือ รูปปราสาทขอม หมายถึง เป็นสถานที่โบราณที่ได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม รวงข้าว หมายถึง ดินแดนแห่งเกษตรกรรม รูปการจับมือ หมายถึง การแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในพื้นที่

image สถานที่ท่องเที่ยว
ปราสาทขอมบ้านพันนา [22 พฤศจิกายน 2562]
ศิวลึงค์สมัยขอม [22 พฤศจิกายน 2562]
โครงการตามรอยพระยุคลบาท [22 พฤศจิกายน 2562]
 
image สินค้าพื้นบ้าน
ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลพันนา ศูนย์ผลิตและ จำหน่าย ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน ตำบลพันนา [22 พฤศจิกายน 2562]
 


× เทศบาลตำบลพันนา