เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0621805520
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2
นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1
นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1
นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1
นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1
นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1
นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็ก
นายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก


× เทศบาลตำบลพันนา