เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางเภาเงิน งามนา
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 0898612500
นางธนาพร สุขเสนา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวเปมิกา อินทรจั่น
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางเสาวลักษณ์ อ่อนแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายอภินัน เหลือหลาย
เจ้าพนักงานพัสดุ
นายศุภชัย โคตรปัญญา
ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวสิรินาฎ ศรีสร้อย
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจิตรานุช พิลา
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรากร รักษาแสง
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


× เทศบาลตำบลพันนา