เทศบาลตำบลพันนา call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พันนา
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเทศบาลตำบลพันนา หมู่ที่ 2 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47240 หมายเลขโทรศัพท์./โทรสาร 0 - 4272-9392มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
folder สายทั่วไป
folder สายบริหาร
folder สายวิชาการ
folder สายอำนวยการ
folder บริหารท้องถิ่น
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 238
account_box กองการศึกษา
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0621805520
นางจรรยภา ถามะพันธ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

โทรศัพท์ : 0621805520
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2
นางอำพร หอมสร้อย
ครู ค.ศ.2
นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1
นางประยอม ควรคง
ครู ค.ศ.1
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1
นางฉวีวรรณ สาริบุตร
ครู ค.ศ.1
นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1
นางเบญรัตน์ วรรณรอด
ครู ค.ศ.1
นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1
นางดารารัตน์ มาตขาว
ครู ค.ศ.1
นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1
นางศิรดา สุวรรณเขต
ครู ค.ศ.1
นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1
นางนิภาวรรณ พรหมกุล
ครู ค.ศ.1
นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็ก
นางสาวนริศรา ดรุณพันธ์
ผช.ครูดูแลเด็ก
นายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุภาพ คุณละ
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางโกสม กาสีคุณ
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล
นางสาววิภารัตน์ อรรถสาร
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแล
นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวณัฐชยา นามเสน
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรแดง
จ้างเหมา ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
ร้อยตำรวจตรีสุรพล สุวรรณเขต
นายกเทศมนตรีตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
นายไกรทอง นามกาสา
ปลัดเทศบาลตำบลพันนา
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง